Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Progimnazijos nuostatai 2020 m. 2022-06-23 17:38:47 736.68 KB
Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatų aprašas 2022-06-24 11:40:54 285.39 KB
Tūbeliečių klubo prie Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos įstatai 2022-07-13 18:03:38 149.12 KB
Tvarkų aprašai
Mokinių priėmimo į progimnazija tvarkos aprašas 2023-12-08 13:38:40 138.44 KB
Asmenų prašymų ir skundų pateikimo ir jų aptarnavimo tvarkos aprašas 2023-12-08 13:38:40 1.04 MB
Lankomumo tvarka (2023 m. m.) 2023-12-08 13:38:40 256.62 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas (2023 m .m.) 2023-12-08 13:38:40 273.16 KB
Krizių valdymo tvarkos aprasas (2023 m.m.) 2023-12-08 13:38:41 244.76 KB
Skatinimo, drausminimo tvarka 2023-12-08 13:38:41 203.45 KB
Mokinių uniformų dėvėjimo tvarka 2023-12-08 13:38:41 127.47 KB
Pagrindinio ugdymo mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2023-12-08 13:38:41 235.94 KB
Mokymosi pagalbos teikimo mokiniui, nepasiekusiam patenkinamo lygmens pasiekimų patikrinimuose, tvarkos aprašas 2023-12-08 13:38:41 220.44 KB
Dėl pareigybių sąrašo tvirtinimo 2023-12-08 13:38:41 733.27 KB
Prevencinių priemonių naudojimo ir laikymosi COVID-19 ligos grėsmės metu tvarkos aprašas 2023-12-08 13:38:41 425.17 KB
Pagrindinio ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu ir/ar mišriu būdais tvarkos aprašas 2023-12-08 13:38:41 208.5 KB
Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo, kėlimo į aukštesnę klasę, pažymėjimų išdavimo 1-4 klasėje tvarkos aprašas 2023-12-08 13:38:41 259.5 KB
Pradinio ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu ir/ar mišriu būdais tvarkos aprašas 2023-12-08 13:38:41 130.42 KB
Mokinių asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo, pagalbos mokiniui teikimo 1-4 klasėse tvarkos aprašas 2023-12-08 13:38:41 130.89 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo pakeitimas 2023-12-08 13:38:41 151.49 KB
Naudojimosi IKT priemonėmis 1–4 klasėse tvarkos aprašas 2023-12-08 13:38:41 126.13 KB
Pradinio ugdymo mokytojų atvirų pamokų stebėjimo ir vertinimo tvarkos aprašas 2023-12-08 13:38:41 245.06 KB
Mokinių pažintinei veiklai skirtų lėšų naudojimo tvarka 2023-12-08 13:38:41 757.31 KB
Naudojimosi mokinių spintelėmis tvarkos aprašas 2023-12-08 13:38:41 205.56 KB
Vadovų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas 2023-12-08 13:38:41 158.19 KB
Kvalifikacijos tobulinimo planas 2020-2022 metams 2023-12-08 13:38:41 3.35 MB
Klasės auklėtojo dokumentai 2023-12-08 13:38:41 91.16 KB
Neformaliojo ugdymo programa 2023-12-08 13:38:41 32.5 KB
Gabių vaikų ugdymas 2023-12-08 13:38:41 78.93 KB
Pailgintos mokymosi dienos grupės paslaugos teikimo tvarkos aprašas 2023-12-08 13:38:41 192.05 KB
Bendravimo ir bendradarbiavimo su tėvais programa 2023-12-08 13:38:41 260.24 KB
Mokinių renginių, ekskursijų (išvykų) organizavimo tvarkos aprašas 2023-12-08 13:38:41 187.41 KB
Mokinio pažymėjimo išdavimo ir naudojimo tvarka 2023-12-08 13:38:41 32 KB
Konfidencialios informacijos tvarkos aprašas 2023-12-08 13:38:41 152.94 KB
Veiklos kokybės įsivertinimo tvarkos aprašas 2023-12-08 13:38:41 134.23 KB
Vadovo, pavaduotojų ugdymo veiklos vertinimo nuostatai 2023-12-08 13:38:41 259.49 KB
Metinio pokalbio su mokytoju ir pedagoginiu darbuotoju tvarkos aprašas 2023-12-08 13:38:41 504.86 KB
Darbuotojų veiklos vertinimo tvarka 2023-12-08 13:38:41 270.68 KB
IKT naudojimo tvarkos aprašas 2023-12-08 13:38:41 154.99 KB
Bendruomenės etikos kodeksas 2023-12-08 13:38:41 240.76 KB
GPM-2 tvarkos aprašas 2023-12-08 13:38:41 133.73 KB
Krizių tvarka 2023-12-08 13:38:41 140.35 KB
Patalpų nuomos tvarkos aprašas 2023-12-08 13:38:41 3.04 MB
Kopijavimo paslaugų tvarkos aprašas 2023-12-08 13:38:41 3.33 MB
Dėl autobuso naudojimo tvarkos 2023-12-08 13:38:41 3.77 MB
Teikiamų paslaugų kainų ir gaunamų lėšų panaudojimo tvarka tvarka 2023-12-08 13:38:41 141.71 KB
Darbuotojų darbo apmokėjimo Sistema 2023-12-08 13:38:41 920.26 KB
Prašymas dėl leidimo dalyvauti atrankoje (karjeros specialisto) 2023-12-08 13:38:41 13.71 KB
Taisyklės
Smurto ir priekabiavimo prevencijos politika 2022-12-02 14:00:47 1.21 MB
Mokinio elgesio taisyklės 2022-12-02 14:00:47 1.51 MB
Vidaus kontrolės politika 2022-12-02 14:00:47 306.6 KB
Netarnybinių automobilių naudojimo taisyklės 2022-12-02 14:00:47 1.57 MB
Darbo tvarkos taisyklės 2022-12-02 14:00:47 407.76 KB
Sporto salės bei persirengimo kambarių naudojimosi taisyklės 2022-12-02 14:00:47 122.41 KB
Finansų kontrolės taisyklės 2022-12-02 14:00:47 241.86 KB
Prašymai
Prašymo forma 2022-06-24 11:31:32 32 KB
Prašymas dėl leidimo dalyvauti atrankoje 2023-03-27 12:33:30 13.75 KB
potvarkis2022-11 198.95 KB
Atranka 15.47 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Strateginis planas 2022-2024 2023-03-23 13:23:08 793.76 KB
Progmnazijos 2023 metų veiklos planas 2023-03-23 13:23:08 653.62 KB
Progimnazijos 2022 metų veiklos planas 2023-03-23 13:23:08 608.31 KB
Veiklos ataskaitos
2023 metų vadovo veiklos ataskaita 2023-04-21 13:25:01 1.49 MB
2022 metų vadovo veiklos ataskaita 2023-01-20 09:56:18 1.65 MB
2021 metų vadovo veiklos ataskaita 2023-01-20 09:56:18 2 MB
2020 metų vadovo veiklos ataskaita 2023-01-20 09:56:18 1.13 MB
Mėnesio veiklos planai
2023 m.gruodžio mėnesio veiklos planas 2023-11-29 14:42:15 237.98 KB
2023 m. lapkričio mėnesio veiklos planas 2023-11-29 14:42:15 1.2 MB
2023 m. spalio mėnesio veiklos planas 2023-11-29 14:42:15 930.45 KB
2023 m. rugpjūčio - rugsėjo mėnesių veiklos planas 2023-11-29 14:42:15 1.25 MB
2023 m. birželio mėnesio veiklos planas 2023-11-29 14:42:15 1.08 MB
2023 m. gegužės mėnesio veiklos planas 2023-11-29 14:42:15 1.61 MB
2023 m. balandžio mėnesio veiklos planas 2023-11-29 14:42:15 1.74 MB
2023 m.kovo mėnesio veiklos planas 2023-11-29 14:42:15 2.4 MB
2023 m. vasario mėnesio veiklos planas 2023-11-29 14:42:15 269.53 KB
2023 m. sausio mėnesio veiklos planas 2023-11-29 14:42:15 208.44 KB
2022 m. gruodžio mėnesio veiklos planas 2023-11-29 14:42:15 187.66 KB
2022 m. lapkričio mėnesio veiklos planas 2023-11-29 14:42:15 241.99 KB
2022 m. spalio m. veiklos planas 2023-11-29 14:42:15 906.07 KB
2022 m. rugsėjo mėnesio veiklos planas 2023-11-29 14:42:15 1.26 MB
2020 m. gruodžio iki 2022 m. birželio mėnesio veiklos planai 2023-11-29 14:42:15 8.04 MB
Archyvas
Archyvas veiklos planų 2022-06-23 18:13:32 2.83 MB
UTA Atnaujinta Dydis
ATNAUJINTŲ PROGRAMŲ STRUKTŪRA 2023-05-17 14:21:00 93.84 KB
MOKYMO(SI) TURINYS PROGRAMOJE (pateikta klasėmis).docx 3 priedas 2023-05-17 14:21:00 46.07 KB
Pasiekimų sritys ir pasiekimai (lentelė) 2 priedas 2023-05-17 14:21:00 56.1 KB
Kompetencijos (3 priedas - suspausta) 2023-05-17 14:21:00 617.69 KB
Pradinio ugdymo programų ESMINIAI POKYČIAI 2023-05-17 14:21:00 184.07 KB
Pasirengimas ugdymo turinio atnaujinimui 2023-05-17 14:21:00 12.09 MB
Tėvams apie UTA 2023-05-17 14:21:00 165.23 KB
UTA komanda 2023-05-17 14:21:00 79.36 KB
UTA VEIKSMŲ PLANAS 2023-05-17 14:21:00 82.55 KB
Įsivertinimai Atnaujinta Dydis
PAKARTOTINIO RIZIKOS IŠORINIO VERTINIMO ATASKAITA (2022-10-24) 2022-12-01 14:10:18 362.01 KB
PROGIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS (2021–2022) 2022-12-01 14:10:18 146.69 KB
VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS 2020-2021 (Kokybės krepšeliui) 2022-12-01 14:10:18 131.01 KB
Įsivertinimo ataskaita 2021 m. m. 2022-12-01 14:10:18 70.2 KB
Platusis įsivertinimas 2021 m. Spalis/Lapkritis 2022-12-01 14:10:18 218.64 KB
Veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita 2020 m. 2022-12-01 14:10:18 77.05 KB
Įsivertinimo ir pažangos anketa 2019 m. 2022-12-01 14:10:18 340.37 KB
Tėvų apklausa 2019 m. 2022-12-01 14:10:18 365.58 KB
Mokinių apklausa 2019 m. 2022-12-01 14:10:18 370.46 KB
Išorės audito ataskaita 2017 m. m. 2022-12-01 14:10:18 1.42 MB
Išorinis vertinimas 2017 m. 2022-12-01 14:10:18 395.41 KB
Tėvų apklausos ataskaita 2018 m. 2022-12-01 14:10:18 375.51 KB
Mokinių apklausos ataskaita 2018 m. 2022-12-01 14:10:18 380.77 KB
Įsivertinimas2018 m. 2022-12-01 14:10:18 556.29 KB
Įsivertinimas2017 m. 2022-12-01 14:10:18 388.63 KB
Įsivertinimas 2016 m. 2022-12-01 14:10:19 197.64 KB
Įsivertinimas2015 m. 2022-12-01 14:10:19 193.64 KB
Įsivertinimas 2014 m. 2022-12-01 14:10:19 200.02 KB
Vaikų gerovės komisija Atnaujinta Dydis
VGK reglamentas 2022-06-24 11:36:36 220.43 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Valgiaraštis 2023 m. m. (1 sav.) 2023-09-26 14:47:25 141.29 KB
Valgiaraštis 2023 m. m. (2 sav.) 2023-09-26 14:47:37 140.18 KB
Valgiaraštis 2023 m. m. (3 sav.) 2023-09-26 14:48:16 140.8 KB
Valgiaraštis 2023 m. m. (4 sav.) 2023-09-26 14:46:07 146.5 KB
Visuomenės sveikatos specialisto funkcijos, prižiūrint maitinimo organizavimą mokyklose 2022-06-24 11:52:34 6.07 MB
Vaikų maitinimo organizavimo tvarka 2022-06-24 11:52:34 5.54 MB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Korupcijos prevencijos priemonių planas 2022-2023 m. 2022-06-23 17:32:05 98.81 KB
Standartizuoti testai Atnaujinta Dydis
NMPP 2019 m 4 klasių ataskaita 2022-06-23 19:02:30 910.32 KB
NMPP 2019 m. 2 klasių ataskaita 2022-06-23 19:02:31 691.89 KB
NMPP 2018m.ataskaita 2022-06-23 19:02:33 1.89 MB
NMPP 2017m.ataskaita 2022-06-23 19:02:35 1.39 MB
4 klasių rezultatai 2017 m. 2022-06-23 19:02:36 685.24 KB
2 klasių rezultatai 2017 m. 2022-06-23 19:02:37 684.75 KB
2 klasių rezultatai 2016m. 2022-06-23 19:02:37 391.41 KB
4 klasių rezultatai 2016 m. 2022-06-23 19:02:38 456.47 KB
4 klasių rezultatai 2015 m. 2022-06-23 19:02:38 451.99 KB
8 klasių rezultatai 2015 m. 2022-06-23 19:02:39 524.7 KB
Mokyklos ataskaitos priedas 2022-06-23 19:02:39 186.56 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
2023 m pirkimų planas 2023-03-16 11:34:15 756.67 KB
Viešųjų pirkimų planas 2022 m. 2023-03-16 11:34:15 2.63 MB
Viešųjų pirkimų planas 2021 m. 2023-03-16 11:34:15 293.06 KB
Viešojo pirkimo komisijos darbo reglamentas 2023-03-16 11:34:15 1.76 MB
Viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo tvarkos aprašas 2023-03-16 11:34:15 6.26 MB
Pardavimo viešuosiuose prekių aukcionuose taisyklės 2023-03-16 11:34:15 4.42 MB
KONKURSAS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SPECIALISTO PEREIGOMS UŽIMTI 2023-03-16 11:34:15 19.87 KB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2023 m.
2023 m. III ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2023-11-20 15:59:02 484.15 KB
2023 m.III ketv. finansinės būklės ataskaita 2023-11-20 15:59:02 838.76 KB
2023 m. II ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2023-11-20 15:59:02 491.67 KB
2023 m.II ketv. finansinės būklės ataskaita 2023-11-20 15:59:02 908.46 KB
2023 m. I ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2023-11-20 15:59:02 475.24 KB
2023 m.I ketv. finansinės būklės ataskaita 2023-11-20 15:59:02 825.75 KB
2022 m.
2022 m. IV ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2023-04-19 14:51:20 392.07 KB
2022 m. IV ketv. finansinės būklės ataskaita 2023-04-19 14:48:40 716.58 KB
2022 m. IV ketv. pinigų srautų ataskaita 2023-04-19 14:48:40 741.29 KB
2022 m. IV ketv. grynojo turto pokyčių ataskaita 2023-04-19 14:48:40 307.63 KB
2022 m. III ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2023-04-19 14:48:40 70.36 KB
2022 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita 2023-04-19 14:48:40 120.47 KB
2022 m. II ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2023-04-19 14:48:40 65.83 KB
2022 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita 2023-04-19 14:48:40 114.58 KB
2022 m. I ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2023-04-19 14:48:40 704.75 KB
2022 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita 2023-04-19 14:48:40 1.16 MB
2021 m.
2021 m. IV ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-06-24 12:20:37 626.34 KB
2021 m. IV ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-06-24 12:20:39 1.27 MB
2021 m. IV ketv. pinigų srautų ataskaita 2022-06-24 12:20:40 1.17 MB
2021 m. IV ketv. grynojo turto pokyčių ataskaita 2022-06-24 12:20:41 50.05 KB
2021 m. III ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-06-24 12:20:41 84.46 KB
2021 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-06-24 12:20:41 104.13 KB
2021 m. II ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-06-24 12:20:42 80.57 KB
2021 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-06-24 12:20:42 105.19 KB
2021 m. I ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-06-24 12:20:42 83.51 KB
2021 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-06-24 12:20:42 127.12 KB
2020 m.
2020 m. IV ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-06-24 12:25:23 58.44 KB
2020 m. IV ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-06-24 12:25:24 1.27 MB
2020 m. IV ketv. pinigų srautų ataskaita 2022-06-24 12:25:26 1.27 MB
2020 m. IV ketv. grynojo turto pokyčių ataskaita 2022-06-24 12:25:27 50.05 KB
2020 m. III ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-06-24 12:25:27 83.13 KB
2020 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-06-24 12:25:27 129 KB
2020 m. II ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-06-24 12:25:28 85.79 KB
2020 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-06-24 12:25:28 110.27 KB
2020 m. I ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-06-24 12:25:29 1.19 MB
2020 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-06-24 12:25:31 1.54 MB
2019 m.
2019 m. IV ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-06-24 14:30:18 58.44 KB
2019 m. IV ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-06-24 14:30:18 104.39 KB
2019 m. IV ketv. pinigų srautų ataskaita 2022-06-24 14:30:19 124.41 KB
2019 m. IV ketv. grynojo turto pokyčio ataskaita 2022-06-24 14:30:19 50.05 KB
2019 m. III ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-06-24 14:30:19 82.38 KB
2019 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-06-24 14:30:20 116.27 KB
2019 m. II ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-06-24 14:30:20 87.57 KB
2019 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-06-24 14:30:20 121.8 KB
2019 m. I ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-06-24 14:30:21 85.79 KB
2019 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-06-24 14:30:21 110.27 KB
2018 m.
2018 m. IV ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-06-24 14:32:39 666.18 KB
2018 m. IV ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-06-24 14:32:40 1.15 MB
2018 m. IV ketv. pinigų srautų ataskaita 2022-06-24 14:32:42 1.11 MB
2018 m. IV ketv. grynojo turto pokyčio ataskaita 2022-06-24 14:32:42 546.84 KB
2018 m. III ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-06-24 14:32:43 759.02 KB
2018 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-06-24 14:32:45 1.33 MB
2018 m. II ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-06-24 14:32:45 83.08 KB
2018 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-06-24 14:32:45 110.65 KB
2018 m. I ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-06-24 14:32:46 82.42 KB
2018 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-06-24 14:32:46 137.52 KB
2016 m.
2016 m. IV ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-06-24 14:55:01 0.98 MB
2016 m. IV ketv. finansinės būklės ataskaita1 2022-06-24 14:55:02 942.77 KB
2016 m. IV ketv. finansinės būklės ataskaita2 2022-06-24 14:55:03 895.84 KB
2016 m. IV ketv. pinigų srautų ataskaita1 2022-06-24 14:55:04 859.94 KB
2016 m. IV ketv. pinigų srautų ataskaita2 2022-06-24 14:55:05 831.28 KB
2016 m. IV ketv. grynojo turto pokyčio ataskaita 2022-06-24 14:55:06 756.67 KB
2016 m. III ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-06-24 14:55:06 84.59 KB
2016 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita1 2022-06-24 14:55:06 96.41 KB
2016 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita2 2022-06-24 14:55:07 50.84 KB
2016 m. II ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-06-24 14:55:07 82.23 KB
2016 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita1 2022-06-24 14:55:07 101.25 KB
2016 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita2 2022-06-24 14:55:07 39.21 KB
2016 m. I ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-06-24 14:55:08 784.8 KB
2016 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita1 2022-06-24 14:55:10 895.45 KB
2016 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita2 2022-06-24 14:55:10 642.18 KB
2017 m.
2017 m. IV ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-06-24 14:49:58 58.44 KB
2017 m. IV ketv. pinigų srautų ataskaita 2022-06-24 14:49:59 121.98 KB
2017 m. IV ketv. grynojo turto pokyčio ataskaita 2022-06-24 14:49:59 47.52 KB
2017 m. III ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-06-24 14:50:00 0.96 MB
2017 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-06-24 14:50:02 1.72 MB
2017 m. II ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-06-24 14:50:04 1.41 MB
2017 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-06-24 14:50:05 1.66 MB
2017 m. I ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-06-24 14:50:07 1 MB
2017 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita1 2022-06-24 14:50:08 0.98 MB
2017 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita2 2022-06-24 14:50:09 691.81 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2022-06-24 11:35:24 380.95 KB
Dėl atsakingų asmenų už asmens duomenų apsaugą paskyrimo 2022-06-24 11:35:38 64.13 KB
Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 2022-06-24 11:35:50 231.73 KB
Nuotolinis darbas Atnaujinta Dydis
Nuotolinio darbo tvarkos aprašas 2022-06-24 15:06:53 80.98 KB
Prašymas dėl nuotolinio darbo (forma) 2022-06-24 15:06:53 18.96 KB
Kokybės krepšelis Atnaujinta Dydis
Progimnazijos veiklos tobulinimo planas 2020-2022 m. m. 2022-09-13 13:23:09 1.21 MB
Progimnazijos veiklos tobulinimo plano patikslinimas Nr.1 2022-09-13 13:23:09 481.12 KB
Veiklos tobulinimo ataskaita (už pirmuosius veiklos tobulinimo metus) 2022-09-13 13:23:09 496.67 KB
Veiklos tobulinimo ataskaita (galutinė) 2022-09-13 13:23:09 947.22 KB
Informacija apie įvykdytas projekto veiklas (2020 – 2021 m. m.) 2022-09-13 13:23:09 15.95 KB
Informacija apie įvykdytas projekto veiklas (2021 – 2022 m. m.) 2022-09-13 13:23:09 21.21 KB