PATVIRTINTA
Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos direktoriaus 2015 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. V-11

MOKINIO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO IR NAUDOJIMO
                                   TVARKA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.    Mokinio pažymėjimo išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašas (toliau - Tvarkos aprašas) nustato popierinio ir elektroninio mokinio pažymėjimo (toliau kartu - Mokinio pažymėjimas) blankų gamybos, apskaitos, išdavimo ir Mokinio pažymėjimo apskaitos, pildymo, išdavimo mokiniams ir naudojimo tvarką.

2.   Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804), Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymu (Žin., 2000, Nr. 32-890). Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

II. MOKINIO PAŽYMĖJIMO BLANKŲ GAMYBA, IŠDAVIMAS IR APSKAITA

3.   Mokinio pažymėjimo blankų gamybą organizuoja ir išdavimą vykdo Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras (toliau - Centras), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos įstatymo (Žin., 2003, Nr. 61-2758; 2007, Nr. 125-5094) nuostatomis bei teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų valdymą.

4.  Mokinio pažymėjimo blankai yra:

4.1.  popieriniai - spaustuvėje ant popieriaus išspausdinti saugieji blankai, turintys technologinės apsaugos priemonių;

4.2.   elektroniniai - ISO 7810 standarto plastikinės kortelės, atitinkančios ISO/IEC 14443 Part 1 arba lygiaverčius bei aukštesnius reikalavimus, turinčios technologinės apsaugos priemonių, be konkrečios informacijos, su duomenų laikmena (mikroprocesoriumi).

5.  Mokinio pažymėjimas yra mokinio identifikavimo dokumentas, kuris gali būti:

5.1.  popierinis - popierinė kortelė, komplektuojama su standartiniu laminavimo vokeliu;

5.2.  elektroninis - daugiasluoksnė plastikinė kortelė su integruotu nekontaktiniu lustu.

6.  Mokinio pažymėjimo blankai spausdinami pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintas privalomąsias formas ir Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos parengtus grafinius projektus.

III. MOKINIO PAŽYMĖJIMO PILDYMAS, IŠDAVIMAS MOKINIAMS IR APSKAITA

7.  Popierinius mokinio pažymėjimus pildo, o elektroninius personalizuoja Progimnazija.

8. Visose perdavimo pakopose Mokinio pažymėjimai įrašomi į apskaitą Žurnaluose.

9.  Mokinio pažymėjimų blankų ir pažymėjimų apskaita tvarkoma vadovaujantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 (Žin., 2011, Nr. 88-4230). Sugadinti blankai ir neišduoti Mokinio pažymėjimai įrašomi į atrinktų dokumentų naikinimo aktą teisės aktų nustatyta tvarka. Patvirtinus aktą sugadinti blankai ir Mokinio pažymėjimai turi būti sunaikinti taip, kad juose esama informacija nebūtų atpažįstama.

10.  Žurnalai saugomi vadovaujantis Bendrojo lavinimo mokyklų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2005 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. ISAK-1776/V-83 (Žin., 2005, Nr. 105-3907), profesinės mokyklos vadovaujasi Profesinių mokyklų pavyzdine bylų nomenklatūra, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 1999 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. 925 (Žin., 1999, Nr. 65-2102), savivaldybių administracijų švietimo padaliniai vadovaujasi Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 (Žin., 2011, Nr. 32-1534).

11.   Keičiantis savivaldybės administracijos, Mokyklos ar Juridinio asmens darbuotojui, atsakingam už Mokinio pažymėjimų apskaitą, nepanaudoti Mokinio pažymėjimo blankai, neišduoti Mokinio pažymėjimai, jų Žurnalai perduodami kitam darbuotojui pagal vadovo patvirtintą aktą.

12.  Užpildytus ar personalizuotus, tačiau neišduotus Mokinio pažymėjimus saugo Progimnazija tol, kol jie nėra įrašomi į atrinktų dokumentų naikinimo aktą.

13. Mokinio pažymėjimai pildomi ar personalizuojami lietuvių kalba.

14. Mokinio pažymėjimo pirmojoje pusėje įrašai daromi didžiosiomis raidėmis.

15. Pildant ar personalizuojant Mokinio pažymėjimą pildomi šie duomenys:

15.1.   mokinio amžių atitinkanti nuotrauka (25 mm x 32 mm), pagal bendrus reikalavimus asmens dokumentams.

15.2. mokinio vardas, pavardė, gimimo data;

15.3. Progimnazijos pavadinimas ir Progimnazijos identifikavimo kodas;

15.4. pažymėjimo galiojimo terminas, kuris nurodomas vadovaujantis Tvarkos aprašo 24-25 punktais.

16.  Popierinio Mokinio pažymėjimo nurodytoje vietoje įrašomas Progimnazijos vadovo vardas, pavardė ir šis asmuo pasirašo.

17. Popierinis mokinio pažymėjimas tvirtinamas aiškiai įskaitomu pažymėjimą išduodančios Progimnazijos antspaudu.

18.     Užpildytas popierinis mokinio pažymėjimas laminuojamas standartiniu vokeliu, kuris įeina į komplektą.

19.   Personalizavimo metu elektroniniam mokinio pažymėjimui suteikiamas brūkšninis kodas, įrašomas Juridinio asmens, organizuojančio Mokinio pažymėjimų personalizavimą ir išdavimą Progimnazijai, pavadinimas.

20.  Mokinio pažymėjimuose taisymai negalimi.

21.  Dėl Mokinio pažymėjimo išdavimo į Progimnaziją kreipiasi mokinys arba vienas iš jo tėvų (globėjų, rūpintojų), pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei dokumentą, patvirtinantį giminystės ryšius su mokiniu, arba dokumentus apie globos ar rūpybos nustatymą ir asmens paskyrimą globėju ar rūpintoju ir tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymą.

22.   Elektroninio dienyno administratorius pagal pateiktus tėvų pašymus suformuoja elektroninių pažymėjimų užsakymą ir perduoda jį užsakovui.

23.   Mokinio pažymėjimą pasiima mokinys, kuriam išduodamas Mokinio pažymėjimas, arba vienas iš mokinio tėvų (globėjas, rūpintojas).

24.   Mokinio pažymėjimas išduodamas mokinio mokymosi Progimnazijoje laikotarpiui nuo vienų iki ketverių metų: 1-ojoje, 5-ojoje klasėse - ketveriems mokslo metams, 2-ojoje ar 6-ojoje klasėse - trejiems mokslo metams; 3-iojoje, 7-ojoje klasėse - dvejiems mokslo metams, 4-ojoje, 8-ojoje klasėse - vieniems mokslo metams.

25.  Mokinio pažymėjimas galioja iki atitinkamų mokslo metų pabaigos (rugpjūčio 31 d.).

26.  Mokinys, gaunantis Mokinio pažymėjimą, pasirašo Žurnale.

27.  Mokinio pažymėjimas keičiamas nauju, jei:

27.1. mokinys pakeičia Mokyklą;

27.2.  mokinys pakeičia vardą, pavardę;

27.3.  yra netikslių įrašų;

27.4.  tapo netinkamas naudoti;

27.5.  pasibaigęs galiojimo laikas;

27.6.  yra prarastas.

28.    Popierinis mokinio pažymėjimas išduodamas per 7 kalendorines dienas po kreipimosi. Elektroninis mokinio pažymėjimas išduodamas ne vėliau kaip per 3 mėnesius po kreipimosi. Elektroninį mokinio pažymėjimą keičiant nauju - išduodamas per 21 kalendorinę dieną po kreipimosi.

29.   Mokiniui Progimnazijoje gali būti išduodamas popierinis arba elektroninis Mokinio pažymėjimas, o 35 punkte numatytais atvejais vietoj elektroninio mokinio pažymėjimo gali būti išduodamas popierinis mokinio pažymėjimas.

30.    Mokiniai, baigę arba nutraukę mokymąsi iki Mokinio pažymėjime nurodyto jo galiojimo termino pabaigos, privalo grąžinti Mokinio pažymėjimą Progimnazijai. Pasibaigus Mokinio pažymėjimo galiojimo laikui mokiniai neprivalo jo grąžinti išdavusiai Progimnazijai.

31.   Mokinys, keisdamas popierinį pažymėjimą į elektroninį, popierinį grąžina Progimnazijai.

IV. MOKINIO PAŽYMĖJIMO NAUDOJIMAS

32.  Mokykla naudoja popierinį ir elektroninį Mokinio pažymėjimą.

33.    Popierinis mokinio pažymėjimas mokiniams išduodamas nemokamai, išskyrus atvejus, nurodytus Tvarkos aprašo 36 punkte.

34.    Elektroninis mokinio pažymėjimas mokiniams gali būti išduodamas mokamai. Už elektroninio mokinio pažymėjimą moka mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai).

35.   Mokinys, pametęs ar kitaip praradęs Mokinio pažymėjimą nepraėjus jo galiojimo terminui, nustatytam Tvarkos aprašo 24-25 punktais, turi sumokėti su jo gamyba ir išdavimu susijusias išlaidas.

36.  Mokinio pažymėjimą perduoti ir naudoti kitiems asmenims draudžiama.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

37.   Savivaldybių administracijos, Mokyklos, Juridiniai asmenys skiria atsakingus darbuotojus, kurie vykdo Mokinio pažymėjimų apskaitą ir išdavimą. Atsakingi darbuotojai, pažeidę šio Tvarkos aprašo reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

38.   Už neteisėtą Mokinio pažymėjimo išdavimą savivaldybių administracijos, Mokyklos, Juridinio asmens atsakingi darbuotojai atsako teisės aktų nustatyta tvarka.