Dokumentai
Tvarkų aprašai Atnaujinta Dydis
Mokinių priėmimo į progimnazija tvarkos aprašas 2023-12-08 13:38:40 138.44 KB
Asmenų prašymų ir skundų pateikimo ir jų aptarnavimo tvarkos aprašas 2023-12-08 13:38:40 1.04 MB
Lankomumo tvarka (2023 m. m.) 2023-12-08 13:38:40 256.62 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas (2023 m .m.) 2023-12-08 13:38:40 273.16 KB
Krizių valdymo tvarkos aprasas (2023 m.m.) 2023-12-08 13:38:41 244.76 KB
Skatinimo, drausminimo tvarka 2023-12-08 13:38:41 203.45 KB
Mokinių uniformų dėvėjimo tvarka 2023-12-08 13:38:41 127.47 KB
Pagrindinio ugdymo mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2023-12-08 13:38:41 235.94 KB
Mokymosi pagalbos teikimo mokiniui, nepasiekusiam patenkinamo lygmens pasiekimų patikrinimuose, tvarkos aprašas 2023-12-08 13:38:41 220.44 KB
Dėl pareigybių sąrašo tvirtinimo 2023-12-08 13:38:41 733.27 KB
Prevencinių priemonių naudojimo ir laikymosi COVID-19 ligos grėsmės metu tvarkos aprašas 2023-12-08 13:38:41 425.17 KB
Pagrindinio ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu ir/ar mišriu būdais tvarkos aprašas 2023-12-08 13:38:41 208.5 KB
Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo, kėlimo į aukštesnę klasę, pažymėjimų išdavimo 1-4 klasėje tvarkos aprašas 2023-12-08 13:38:41 259.5 KB
Pradinio ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu ir/ar mišriu būdais tvarkos aprašas 2023-12-08 13:38:41 130.42 KB
Mokinių asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo, pagalbos mokiniui teikimo 1-4 klasėse tvarkos aprašas 2023-12-08 13:38:41 130.89 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo pakeitimas 2023-12-08 13:38:41 151.49 KB
Naudojimosi IKT priemonėmis 1–4 klasėse tvarkos aprašas 2023-12-08 13:38:41 126.13 KB
Pradinio ugdymo mokytojų atvirų pamokų stebėjimo ir vertinimo tvarkos aprašas 2023-12-08 13:38:41 245.06 KB
Mokinių pažintinei veiklai skirtų lėšų naudojimo tvarka 2023-12-08 13:38:41 757.31 KB
Naudojimosi mokinių spintelėmis tvarkos aprašas 2023-12-08 13:38:41 205.56 KB
Vadovų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas 2023-12-08 13:38:41 158.19 KB
Kvalifikacijos tobulinimo planas 2020-2022 metams 2023-12-08 13:38:41 3.35 MB
Klasės auklėtojo dokumentai 2023-12-08 13:38:41 91.16 KB
Neformaliojo ugdymo programa 2023-12-08 13:38:41 32.5 KB
Gabių vaikų ugdymas 2023-12-08 13:38:41 78.93 KB
Pailgintos mokymosi dienos grupės paslaugos teikimo tvarkos aprašas 2023-12-08 13:38:41 192.05 KB
Bendravimo ir bendradarbiavimo su tėvais programa 2023-12-08 13:38:41 260.24 KB
Mokinių renginių, ekskursijų (išvykų) organizavimo tvarkos aprašas 2023-12-08 13:38:41 187.41 KB
Mokinio pažymėjimo išdavimo ir naudojimo tvarka 2023-12-08 13:38:41 32 KB
Konfidencialios informacijos tvarkos aprašas 2023-12-08 13:38:41 152.94 KB
Veiklos kokybės įsivertinimo tvarkos aprašas 2023-12-08 13:38:41 134.23 KB
Vadovo, pavaduotojų ugdymo veiklos vertinimo nuostatai 2023-12-08 13:38:41 259.49 KB
Metinio pokalbio su mokytoju ir pedagoginiu darbuotoju tvarkos aprašas 2023-12-08 13:38:41 504.86 KB
Darbuotojų veiklos vertinimo tvarka 2023-12-08 13:38:41 270.68 KB
IKT naudojimo tvarkos aprašas 2023-12-08 13:38:41 154.99 KB
Bendruomenės etikos kodeksas 2023-12-08 13:38:41 240.76 KB
GPM-2 tvarkos aprašas 2023-12-08 13:38:41 133.73 KB
Krizių tvarka 2023-12-08 13:38:41 140.35 KB
Patalpų nuomos tvarkos aprašas 2023-12-08 13:38:41 3.04 MB
Kopijavimo paslaugų tvarkos aprašas 2023-12-08 13:38:41 3.33 MB
Dėl autobuso naudojimo tvarkos 2023-12-08 13:38:41 3.77 MB
Teikiamų paslaugų kainų ir gaunamų lėšų panaudojimo tvarka tvarka 2023-12-08 13:38:41 141.71 KB
Darbuotojų darbo apmokėjimo Sistema 2023-12-08 13:38:41 920.26 KB
Prašymas dėl leidimo dalyvauti atrankoje (karjeros specialisto) 2023-12-08 13:38:41 13.71 KB