Dokumentai
Tvarkų aprašai Atnaujinta Dydis
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas (2023 m .m.) 2024-02-21 09:57:24 273.16 KB
Darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo aprašas 2024-02-21 09:57:24 2.17 MB
Krizių valdymo tvarkos aprasas (2023 m.m.) 2024-02-21 09:57:24 244.76 KB
Skatinimo, drausminimo tvarka 2024-02-21 09:57:24 203.45 KB
Mokinių uniformų dėvėjimo tvarka 2024-02-21 09:57:24 127.47 KB
Dėl pareigybių sąrašo tvirtinimo 2024-02-21 09:57:24 733.27 KB
Kvalifikacijos tobulinimo planas 2023-2024 metams 2024-02-21 09:57:24 394.3 KB
Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo, kėlimo į aukštesnę klasę, pažymėjimų išdavimo 1-4 klasėje tvarkos aprašas 2024-02-21 09:57:24 259.5 KB
5-8 klasių mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo ir vertinimo rezultatų panaudojimo tvarkos aprašas 2024-02-21 09:57:24 290.34 KB
Vadovų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas 2024-02-21 09:57:24 158.19 KB
Prevencinių priemonių naudojimo ir laikymosi COVID-19 ligos grėsmės metu tvarkos aprašas 2024-02-21 09:57:24 425.17 KB
Pagrindinio ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu ir/ar mišriu būdais tvarkos aprašas 2024-02-21 09:57:24 208.5 KB
Pradinio ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu ir/ar mišriu būdais tvarkos aprašas 2024-02-21 09:57:24 130.42 KB
Mokinių asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo, pagalbos mokiniui teikimo 1-4 klasėse tvarkos aprašas 2024-02-21 09:57:24 130.89 KB
Naudojimosi IKT priemonėmis 1–4 klasėse tvarkos aprašas 2024-02-21 09:57:24 126.13 KB
Mokymosi pagalbos teikimo mokiniui, nepasiekusiam patenkinamo lygmens pasiekimų patikrinimuose, tvarkos aprašas 2024-02-21 09:57:24 220.44 KB
Pradinio ugdymo mokytojų atvirų pamokų stebėjimo ir vertinimo tvarkos aprašas 2024-02-21 09:57:24 245.06 KB
Mokinių pažintinei veiklai skirtų lėšų naudojimo tvarka 2024-02-21 09:57:24 757.31 KB
Naudojimosi mokinių spintelėmis tvarkos aprašas 2024-02-21 09:57:24 205.56 KB
Klasės auklėtojo dokumentai 2024-02-21 09:57:24 91.16 KB
Neformaliojo ugdymo programa 2024-02-21 09:57:24 32.5 KB
Gabių vaikų ugdymas 2024-02-21 09:57:24 78.93 KB
Pailgintos mokymosi dienos grupės paslaugos teikimo tvarkos aprašas 2024-02-21 09:57:24 192.05 KB
Bendravimo ir bendradarbiavimo su tėvais programa 2024-02-21 09:57:24 260.24 KB
Mokinių renginių, ekskursijų (išvykų) organizavimo tvarkos aprašas 2024-02-21 09:57:24 187.41 KB
Mokinio pažymėjimo išdavimo ir naudojimo tvarka 2024-02-21 09:57:24 32 KB
Konfidencialios informacijos tvarkos aprašas 2024-02-21 09:57:24 152.94 KB
Veiklos kokybės įsivertinimo tvarkos aprašas 2024-02-21 09:57:24 134.23 KB
Vadovo, pavaduotojų ugdymo veiklos vertinimo nuostatai 2024-02-21 09:57:24 259.49 KB
Metinio pokalbio su mokytoju ir pedagoginiu darbuotoju tvarkos aprašas 2024-02-21 09:57:24 504.86 KB
Darbuotojų veiklos vertinimo tvarka 2024-02-21 09:57:24 270.68 KB
IKT naudojimo tvarkos aprašas 2024-02-21 09:57:24 154.99 KB
Bendruomenės etikos kodeksas 2024-02-21 09:57:24 240.76 KB
GPM-2 tvarkos aprašas 2024-02-21 09:57:24 133.73 KB
Krizių tvarka 2024-02-21 09:57:24 140.35 KB
Patalpų nuomos tvarkos aprašas 2024-02-21 09:57:24 3.04 MB
Kopijavimo paslaugų tvarkos aprašas 2024-02-21 09:57:24 3.33 MB
Dėl autobuso naudojimo tvarkos 2024-02-21 09:57:24 3.77 MB
Teikiamų paslaugų kainų ir gaunamų lėšų panaudojimo tvarka tvarka 2024-02-21 09:57:24 141.71 KB
Prašymas dėl leidimo dalyvauti atrankoje (karjeros specialisto) 2024-02-21 09:57:24 13.71 KB