Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos sudėtis 2021-2022 m. m.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos komisijoje

1.

Dalia Petrauskienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Pirmininkė

2.

Genovaitė Pugžlienė

Socialinė pedagogė

Narė

3.

Jurgita Kaušakytė

Psichologė

Narė

4.

Liucija Varnienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Narė

5.

Rūta Deksnienė Socialinė pedagogė Narė

6.

Edita Kavoliūnienė

Specialioji pedagogėi

Narė

7.

Redita Pranskūnienė

Specialioji pedagogė

Narė
8. Vaiva Dilbienė   Sekretorė

Dokumentai

Vaiko gerovės tarybos funkcijos:

 • remdamasi turima Progimnazijoje atliktų tyrimų, Progimnazijos vidaus ir išorės vertinimo medžiaga ir duomenimis, vertina Progimnazijos ugdymosi aplinką, vaikų saugumą, analizuoja vaikų ugdymosi poreikius, problemas ir jų priežastis, nustato švietimo pagalbos priemonių prioritetus, kryptis, teikimo formą;
 • nagrinėja mokinių nenoro lankyti mokyklą, mokyklos nelankymo, baimių eiti į mokyklą, nesėkmingo mokymosi priežastis;
 • konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais aktualiais klausimais;
 •  spręsdama konkretaus vaiko problemas renka informaciją iš mokytojų, klasės vadovų, švietimo pagalbos specialistų, tėvų (globėjų, rūpintojų), vaiko, atsižvelgia į aplinkos ir mokyklos mikroklimato veiksnius, su kuriais susiduria vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, vaikai iš socialinę atskirtį patiriančių, rizikos grupės, ekonominių sunkumų turinčių, išvykusių į užsienį šeimų, planuoja, kaip ir kas bus daroma, kokia švietimo ar kita pagalba bus teikiama, kas ir už ką bus atsakingas;
 • koordinuoja ugdymo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių;
 • įvykus krizei Progimnazijoje, t. y. netikėtam ir / ar pavojingam įvykiui, sutrikdančiam įprastą Progimnazijos bendruomenės ar atskirų jos narių veiklą, emociškai sukrečiančiam visą ar didesnę Progimnazijos bendruomenės dalį, organizuoja krizės valdymo priemones. Įvertina krizės aplinkybes ir parengia krizės valdymo mokykloje planą;
 • bendradarbiauja su Progimnazijos savivaldos (Mokyklos taryba, mokytojų taryba, suinteresuotomis institucijomis ar asmenimis vaiko gerovės klausimais);
 • inicijuoja Progimnazijoje dirbančių mokytojų kvalifikacijos tobulinimą vaikų gerovės užtikrinimo srityje.
 • atlieka funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 14 straipsnio 7 dalyje, nagrinėja kitus su vaiko gerove susijusius klausimus.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.45 – 11.30
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30