Apie progimnaziją

Progimnazijos istorija

 • 1983 m. rugsėjo 1 d, atidaryta Rokiškio 4 - oji vidurinė mokykla
 • 1994 m. rugsėjo 1 d. mokyklai suteiktas gimnazijų klasių statusas
 • 1995 m. sausio 27 d. mokyklai suteiktas žymaus valstybės veikėjo, kraštiečio Juozo Tūbelio vardas
 • 1998 m. rugsėjo 1 d. Rokiškio rajono tarybos sprendimu Juozo Tūbelio vidurinė mokykla reorganizuota į Rokiškio pradinę ir Rokiškio Juozo Tūbelio vidurinę mokyklą
 • 1998 m. rugsėjo 1 d. mokyklai suteiktas gimnazijos statusas
 • 2012 rugpjūčio 28 d.  gimnazija reorganizuota į Juozo Tūbelio progimnaziją

Juozas Tūbelis

Gimė 1882m. balandžio 9d. Rokiškio apskrityje, Panemunėlio valsčiuje, Ilgalaukių kaime. Baigė Panemunėlio pradinę mokyklą, mokėsi Mintaujos (Latvijos) gimnazijoje, bet už tautinius reikalavimus iš jos buvo pašalintas ir 1902m. baigė Liepojos (Latvija) gimnaziją. Mokėsi Varšuvos universiteto medicinos fakultete vienerius metus, o 1908m. baigė Rygos politechnikos instituto agronomijos fakultetą.

Dvejus metus mokytojavo Rygoje. Vėliau dirbo Kaune, Raseinių, Šiaulių apskričių žemėtvarkos komisijose.

Pirmojo pasaulinio karo metais buvo mobilizuotas į Rusijos kariuomenę. 1917m., išėjęs į atsargą, dirbo Voronežo švietimo komisijoje.

1918m. grįžo į Lietuvą, dirbo Lietuvos Tarybos švietimo komisijoje.
I (1918.11.11 - 1918.12.26), II (1918.12.26 - 1919.3.12) Ministrų kabinetų žemės ūkio ir valstybės turtų ministras, IV (1919.4.12- 1919.10.7) Ministrų kabineto švietimo ministras, V (1919.10.7 - 1920.6.19) Ministrų kabineto švietimo ministras bei žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos valdytojas, XIV (1926.12.17 - 1929.9.23) Ministrų kabineto finansų ministras nuo 1927m. gegužės 3d., XV (1929.9.23- 1934.6.12) Ministrų kabineto pirmininkas, finansų ministras bei laikinai einantis užsienio reikalų ministro pareigas (iki 1929m. lapkričio 8d.), XVI (1934.6.12 - 1935.9.6), XVII (1935.9.6- 1938.3.24) Ministrų kabinetų pirmininkas ir finansų ministras, XVIII (1938.3.24 - 1938.12.5) Ministrų kabineto žemės ūkio ministras iki 1938m. spalio 1d. Vėliau buvo Lietuvos banko valdytojas.

Tautos pažangos partijos narys, (1931-1938m.) Lietuvos tautininkų sąjungos pirmininkas.

J.Tūbelio gyvenimo epigrafas: "Mažiau kalbėk ir daugiau dirbk"

"Tik sąžiningas darbas, pasiryžimas ir mokėjimas sunaudoti darbo vaisius gali padėti kraštui nugalėti ekonominius sunkumus"

J.Tūbelis buvo:
atsargus ir nuoseklus politikas;
darbštus, tvirtas, praktiškas, sumanus, aiškių bei griežtų principų žmogus;
kupinas gyvenimiškos išminties, nemėgo staigių ir paviršutiniškų sprendimų, juo labiau - bergždžių plepalų;
kuklus, vengė triukšmingų iškilmių bei tuščių gyvenimo blizgučių;
taupus, bet ne šykštuolis.

"J.Tūbeliui esant švietimo ministeriu, dienos šviesą išvydo labai svarbūs įstatymai. Buvo įvestas ketverių metų pradžios mokslas ir ketverių metų aukštesnysis mokslas, vėliau gavęs viduriniojo vardą. Buvo organizuojami metiniai kursai mokytojams. Buvo įsteigtos mokytojų seminarijos Marijampolėje ir Panevėžyje, šelpiama "Saulės" seminarija. Buvo sutvarkytas aukštesniųjų mokyklų reikalas. Kadangi universiteto Lietuvoje dar nebuvo, tai baigusieji aukštesniąsias mokyklas gaudavo stipendijas aukštajam mokslui eiti užsieniuose. Kaune buvo įsteigtas centralinis valstybės knygynas, kuris savo skyrius dabar turi jau visuose didžiuosiuose centruose. Buvo įkurta drama, pradėtas leisti "Švietimo Darbas", įsteigta valstybės archeologinė komisija senienoms saugoti. Kokios milžiniškos reikšmės Lietuvai turėjo tie J.Tūbelio ministeriavimo metai, teisingai apibūdino jo 10 metų ministeriavimo proga "Tautos mokykla", konstatuodama, kad tais metais sudarytoji mokyklų sistema ir joms tvarkyti taisyklės tik su nežymiais pakeitimais veikė ištisus 15 metų." 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.45 – 11.30
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30