Progimnazijos taryba

Progimnazijos tarybos sudėtis 2021-2022 m. m.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Atstovavimas Pareigos taryboje
1. Linas Brekys Tėvų atstovas Pirmininkas
2. Simonas Tuska Tėvų atstovas Narys
3. Andrius Trumpa Tėvų atstovas Narys
4. Robertas Krasauskas Tėvų atstovas Narys
5. Laimis Magyla Tėvų atstovas Narys
6. Andrius Baltušis Tėvų atstovas Narys
7. Nijolė Fijalkauskienė Mokytojų atstovė Sekretorė
8. Almantas Keliuotis Mokytojų atstovas Narys
9. Limina Kraskauskienė Mokytojų atstovė Narė
10. Ramutė Repšienė Mokytojų atstovė Narė
11. Raimonda Rumšienė Mokytojų atstovė Narė
12. Liucija Varnienė Mokytojų atstovė Pirmininko pavaduotoja
13. Karina Varnaitė Mokytojų atstovė Narė
14. Irūna Zelenkaitė Mokytojų atstovė Narė
15. Ignas Kunigėlis Mokinių atstovas Narys
16. Luknė Narkevičiūtė Mokinių atstovė Narė
17. Evita Kukelkaitė Mokinių atstovė Narė
18. Augustas Dagys Mokinių atstovas Narys
19. Elinga Mikulėnienė Vietos bendruomenės atstovas Narys

Progimnazijos tarybos funkcijos:

 • teikia siūlymus dėl Progimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
 • aptaria siūlymus dėl vadovėlių užsakymo, moksleivių žinių ir gebėjimų vertinimo sistemos parinkimo, papildomos veiklos ir renginių organizavimo;
 • pritaria Progimnazijos strateginiam planui, metiniam veiklos planui, ugdymo planui, Progimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklėms, Nuostatams, jų pakeitimams ir papildymams, kitiems Progimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Progimnazijos direktoriaus;
 • teikia siūlymus Progimnazijos direktoriui dėl Nuostatų pakeitimo ar papildymo, Progimnazijos vidaus struktūros tobulinimo, vidaus tvarkos bei darbo tvarkos taisyklių pakeitimo ar papildymo, dėl Progimnazijos veiklos tobulinimo;
 • kiekvienais metais vertina Progimnazijos direktoriaus metų veiklos ataskaitą ir teikia savo sprendimą dėl ataskaitos Rokiškio rajono savivaldybės tarybai ar jos įgaliotam asmeniui;
 • teikia siūlymus Rokiškio rajono savivaldybės tarybai dėl Progimnazijos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;
 • svarsto mokytojų, metodinės tarybos, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar Progimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Progimnazijos direktoriui;
 • teikia siūlymus dėl Progimnazijos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Progimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius, svarsto Progimnazijos lėšų naudojimo klausimus;
 • svarsto kitus Progimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus ;
 • gali sustabdyti kitų progimnazijos savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisingumą ir teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.45 – 11.30
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30