PATVIRTINTA

Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos

direktoriaus 2013 m. gegužės 13 d.

įskymu Nr. V-91

 

ROKIŠKIO JUOZO TŪBELIO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS
 

SU SKATINIMO,  DRAUSMINIMO BEI POVEIKIO PRIEMONIŲ TAIKYMO NETINKAMAI BESIELGIANTIEMS MOKINIAMS SISTEMA

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos mokinių elgesio taisyklės (toliau vadinama – Taisyklės) reglamentuoja mokinių elgesį prieš pamokas, pamokų ir pertraukų metu, mokinių pažeidžiančių Taisykles, atsakomybę ir skatinimą, nustato mokinių, jų tėvų (globėjų), klasės auklėtojo, soc. pedagogės, psichologės, dalykų mokytojų, kitų mokyklos darbuotojų bei administracijos bendradarbiavimo galimybes skatinant ir drausminant mokinius.

2. Šios Taisyklės sudarytos remiantis Lietuvos respublikos švietimo įstatymu, Vaiko teisių konvencija, LR švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-1268 „Dėl pritarimo rekomendacijoms dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams“, progimnazijos nuostatais.

3. Taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek šių teisinių santykių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai arba kiti teisės aktai.

4. Kiekvienas mokinys privalo žinoti šias Taisykles bei laikytis jų.

5. Taisykles įsakymu tvirtina progimnazijos direktorius suderinęs su Progimnazijos taryba.

 

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 

6. Sukurti sistemą, kuri padėtų kurti palankų emocinį klimatą mokytis.

7. Skatinti mokinių vidinį poreikį tobulėti ir ugdytis vertybines nuostatas, aktyvumą, visuomeniškumą.

8. Didinti mokinių atsakomybę už save bei klasės draugų mokymąsi ir elgesį.

 

III. MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS

 

9. Mokiniai turi teisę:

 

9.1. gauti geros kokybės švietimo paslaugą;

9.2. į minties, sąžinės, religijos, žodžio laisvę;

9.3. pasirinkti formaliojo švietimo programas papildančius bei jo saviraiškos poreikius tenkinančius šių programų modulius, pasirenkamųjų dalykų programas;

9.4. gauti psichologinę ir specialiąją pedagoginę, specialiąją, socialinę pedagoginę, informacinę pagalbą, sveikatos priežiūrą mokykloje, informaciją apie savo pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi susijusią informaciją;

9.5. mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančius mokymosi krūvį ir darbo vietą;

9.6. į nešališką mokymosi pasiekimų įvertinimą;

9.7. dalyvauti mokyklos savivaldoje;

9.8. nustatyta tvarka naudotis mokyklos vadovėliais, biblioteka, sporto sale, dirbtuvėmis, mokomaisiais kabinetais, kompiuteriais ir kita įranga ar priemonėmis;

9.9.  puoselėti kalbą, kultūrą, papročius, tradicijas;

9.10.  dalyvauti popamokinėje veikloje;

9.11.  burtis į mokinių organizacijas, neprieštaraujančias LR įstatymams;

9.12. leisti sienlaikraščius, organizuoti mokyklines šventes;

9.13.  gauti informaciją apie save, dalyvauti, svarstant jo elgesį;

9.14. mokykloje padėti kurti atmosferą, kurioje visi galėtų darniai mokytis, dirbti;

9.15.  įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises.                                                       

 

10. Mokiniai privalo:                     

 

10.1. laikytis Švietimo įstatymu, mokyklos nuostatais, mokymo sutartimi, šiomis Taisyklėmis ir kitais progimnazijos vidiniais dokumentais nustatytų pareigų, vykdyti mokyklos administracijos, pedagogų ir kitų darbuotojų teisėtus reikalavimus;

10.2. stropiai ir sąžiningai mokytis, lavinti savo gabumus, įgyti pakankamai žinių ir patirties tam, kad teisingai pasirinktų tolesnį mokymosi kelią;

10.3. būti mandagūs, paslaugūs, ir kultūringi, pagarbiai elgtis su mokytojais, kitais mokyklos darbuotojais, mokyklos bendruomenės nariais ir mokyklos svečiais;

10.4. visur vadovautis etikos, mandagaus elgesio, atsakomybės už savo elgesį principais, saugoti mokyklos garbę. Nežeminti mokyklos mokinių, nesityčioti iš jų dėl aprangos, šukuosenos ir kitų dalykų;

10.5. tausoti mokyklos patalpas, inventorių, atlyginti netinkamu elgesiu mokyklai padarytą turtinę žalą;

10.6. be priežasties nevėluoti į pamokas, nepraleidinėti pamokų; praleidę pamokas atnešti klasės auklėtojui tėvų (globėjų) ar gydytojų pažymą. Ligos atveju iki 3 dienų pateisinimą gali rašyti tėvai arba gydytojas, jei sergama ilgiau negu 3 dienas, turi būti gydymo įstaigos pažyma;

10.7.  kalbėti taisyklinga kalba, nevartoti necenzūrinių žodžių;

10.8. pamokų, pertraukų, renginių metu elgtis taip, kad nekiltų pavojus jų pačių ir kitų sveikatai ir gyvybei;

10.9. rūpintis asmeninių daiktų saugumu, nepalikti vertingų daiktų be priežiūros;

10.10. palaikyti švarą mokykloje ir jos teritorijoje;

10.11.  tausoti inventorių, mokymo priemones;

10.12. į pamokas ateiti tvarkingai apsirengę, kūno kultūros pamokose dalyvauti su sportine apranga ir avalyne;

10.13. laikytis saugos taisyklių: neliesti apšvietimo lempų, priešgaisrinės apsaugos priemonių, elektros rozečių, elektros skydų, negadinti santechninių įrengimų;

10.14. nebėgioti koridoriais, laiptais, sukeliant pavojų sau ir kitiems;

10.15. prieš kiekvienų mokslo metų pradžią pasitikrinti sveikatą ir iki rugsėjo 15 dienos pateikti klasės auklėtojui medicininę pažymą apie sveikatos būklę;

10.16. mokinys, išvykdamas iš mokyklos, privalo atsiskaityti su biblioteka.

 

11. Pamokų metu mokiniai privalo:

 

11.1. būti dėmesingi, vykdyti mokytojų nurodymus;

11.2. turėti reikalingas pamokai priemones  ir atlikti pavestas užduotis. Mokiniai, neatlikę namų darbų, neatlikimo priežastis turi prieš pamoką paaiškinti mokytojui;

11.3. savo elgesiu netrukdyti darbo mokytojui ir kitiems mokiniams;

11.4. būti atsakingu už savo darbo vietą, palikti ją tvarkingą;

11.5. įėjus į klasę mokytojui, o pamokos viduryje – mokyklos vadovui ar svečiui, pasisveikinti atsistojant;

11.6. pamoką baigti, kai apie tai pasako mokytojas.

 

12. Mokiniams draudžiama:

 

12.1. pamokų metu naudotis mobiliaisiais telefonais, grotuvais, ausinukais. Telefonų garsinis signalas turi būti išjungtas;

12.2. be mokytojo leidimo išeiti iš pamokos;

12.3. įsinešti į mokyklą daiktus, keliančius pavojų sveikatai ir gyvybei (adatėlės, peilis, kastetai, dujų balionėlis, pirotechnikos priemonės);

12.4. vartoti alkoholį, narkotines medžiagas, rūkyti, žaisti azartinius žaidimus, keiktis, smurtauti      (pravardžiuoti, erzinti, spardytis, kumščiuoti, apkalbėti, užrašinėti piktus ir bjaurius žodžius apie kitą asmenį, ignoruoti, gadinti kito asmens daiktus ir kt.), reketuoti (daiktų ar pinigų reikalavimas bei atėmimas);

12.5. filmuoti, fotografuoti, naudoti diktofoną mokykloje ir jos teritorijoje be administracijos ar klasės auklėtojo leidimo;

12.6. be mokytojo leidimo į kompiuterį įdiegti arba panaikinti bet kokią programą;

12.7. gadinti ar pasisavinti mokyklos turtą;

12.8. kviesti pašalinius asmenis, nesimokančius ar nedirbančius mokykloje, į mokyklos renginius bei mokyklos patalpas be klasės auklėtojo ar mokyklos administracijos leidimo;

 

 

 

 

 

 

IV. Mokinių skatinimas

 

Skatinimo  priemonė

Skatinimo kriterijus

Kas skiria

Žodinis pagyrimas, įrašas sąsiuvinyje, įrašas el. dienyne

Už mokymosi pasiekimus

Mokytojas

Padėka

Už mokslo, elgesio, kitos veiklos pažangą

Klasės auklėtojas

Padėka mokyklos internetinėje svetainėje

Už labai gerą mokymąsi ir elgesį po I, II trimestro ir I pusmečio

Klasės auklėtojas, pavaduotojas ugdymui

Padėkos raštas ir įrašas metraštyje

Už labai gerą mokymąsi ir elgesį mokslo metų pabaigoje

Klasės auklėtojas, direktorius

Nuotrauka ar viešas pagyrimas  mokyklos Garbės lentoje

Už labai gerą mokymąsi ir elgesį mokslo metų pabaigoje

Pavaduotojas ugdymui

Padėka tėvams internetinėje svetainėje

Už labai gerą mokymąsi ir elgesį mokslo metų pabaigoje

Administracija

Padėkos raštas

Už prizines vietas konkursuose, olimpiadose, varžybose (rajone, respublikoje, tarptautinėse)

Direktorius

Diplomas (esant galimybei- prizai)

Už prizines vietas konkursuose, olimpiadose, varžybose (mokykloje)

Direktorius

Padėkos raštas

Už dalyvavimą konkursuose, olimpiadose, varžybose (rajone, respublikoje, tarptautinėse)

Metodinės tarybos pirmininkas

Padėka

Už gerą pamokų lankomumą (praleista iki 10 pamokų per trimestrą)

Klasės auklėtojas

Padėka

Už labai gerą pamokų lankomumą (nepraleista nei viena pamoka per trimestrą)

Direktorius

Žodinė padėka

Už labai gerą elgesį pagal Mokinio  taisykles

Bet kuris mokyklos darbuotojas

Padėka

Už labai gerą elgesį pagal Mokinio  taisykles (mokslo metų pabaigoje)

Klasės auklėtojas, direktorius

Pakvietimas į "Arbatėlę su progimnazijos vadovais" (mokslo metų pabaigoje)

Už aktyvią veiklą, naujas iniciatyvas

Klasės auklėtojas

Padėka

Už taurius, drąsius poelgius (kas pusmetį)

Direktorius

Šauniausios klasės titulas (kai rengiamas toks konkursas)

Už mokymosi pasiekimus, elgesį, lankomumą, visuomeninę veiklą

Konkurso komisija, direktorius

Metų mokinio nominacija (kai rengiamas toks konkursas)

Už mokymosi pasiekimus, elgesį, lankomumą, visuomeninę veiklą

Konkurso komisija, direktorius

Mėnesio Tūbelietis (kai rengiamas toks konkursas)

Už mokymosi pasiekimus, elgesį, lankomumą, visuomeninę veiklą

Konkurso komisija, direktorius

Atminimo dovanėlė su mokyklos simbolika (jei yra galimybė)

Baigus 4  ir 8 klases už labai gerą mokymąsi ir pavyzdingą elgesį

Direktorius

Organizuojama kelionė (jei yra galimybė)

Maksimaliai galimam mokinių skaičiui, kurie labai gerai mokėsi, garsino mokyklą

Klasių auklėtojai, pavaduotojai ugdymui

 

V. Mokinių drausminimas

 

Drausminimo priemonė

Drausminimo kriterijus

Kas skiria

Nuobaudos už pamokų nelankymą ir vėlavimą į pamokas

 

 

Pastaba raštu į elektroninį dienyną

3 pavėlavimai į pamoką

Dalyko mokytojas, klasės auklėtojas

Drausmės pažeidimo pažyma soc. pedagogei

Daugiau nei 3 pavėlavimai į pamoką

Dalyko mokytojas, klasės auklėtojas

Tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimas

Praleidus be pateisinamos priežasties 5 pamokas ar pabėgus bent iš vienos pamokos

Klasės auklėtojas

Svarstymas mokyklos VGK darbo grupėje ir drausmės pažeidimo pažyma

Praleidus be pateisinamos priežasties 20 ir daugiau pamokų per mėnesį ar pabėgus 3 kartus

Klasės auklėtojas

Svarstymas vadovų tarybos posėdyje, direktoriaus papeikimas įrašant į asmens bylą, informacija tėvams (globėjams, rūpintojams)

Situacijai blogėjant

Direktorius

Perduodamas Nepilnamečių reikalų inspekcijai VTAT dėl administracinių poveikio priemonių taikymo šeimai

Situacijai nepagerėjus

Direktorius

Įrašymas į Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinę sistemą (NEMIS)

Per mėnesį be pateisinamos priežasties praleido daugiau kaip pusę pamokų ar ugdymui skirtų valandų

Klasės auklėtojas, pavaduotojas ugdymui

Nuobaudos už nepagarbų, įžūlų, žeminantį elgesį su mokytojais, mokiniais, kitais mokyklos bendruomenės nariais, necenzūrinių žodžių vartojimą

Žodinis įspėjimas

1 kartas

Bet kuris mokyklos darbuotojas

Drausmės pažeidimo pažyma

Pasikartojantis elgesys

Bet kuris mokyklos darbuotojas, pavaduotojas

Padarytų nusižengimų aprašymai perduodami Policijos komisariatui dėl administracinių poveikio priemonių taikymo ATPK 174,175,181,1811 str.)

3 drausmės pažeidimo pažymos

Direktorius

Nuobaudos už azartinių lošimų organizavimą ir dalyvavimą juose (azartinis - bet koks lošimas iš pinigų, daiktų ar kitokių vertingų daiktų siekiant gauti pelno arba naudos)

Žodinis įspėjimas, priemonės konfiskuojamos ir grąžinamos tik tėvams (globėjams, rūpintojams)

Pirmas kartas

Bet kuris mokyklos darbuotojas, pavaduotojas

Drausmės pažeidimo pažyma

Pasikartojus

Bet kuris mokyklos darbuotojas, pavaduotojas

Padarytų nusižengimų aprašymai perduodami Policijos komisariatui dėl administracinių poveikio priemonių taikymo ATPK 174,175,181,1811 str.)

3 Drausmės pažeidimo pažymos

Direktorius

Nuobaudos už naudojimąsi telefonais ir ausinukais pamokų metu

Žodinis įspėjimas

Pirmas kartas

Mokytojas

Drausmės pažeidimo pažyma, daiktai perduodami klasės auklėtojui ir grąžinami tik tėvams (globėjams, rūpintojams)

Pasikartojus

Mokytojas, klasės auklėtojas

Nuobaudos už alkoholio, tabako ir narkotinių medžiagų vartojimą mokykloje, mokyklos teritorijoje, atsinešimą, atvykus į mokyklą apsvaigus

Drausmės pažeidimo pažyma, griežtas papeikimas

Pirmas kartas

Bet kuris mokyklos darbuotojas, pavaduotojas, direktorius

Nusižengimo aprašymas perduodams nepilnamečių reikalų inspekcijai dėl prevencinio pokalbio

Pasikartojus

Soc. pedagogė, direktorius

Griežtas papeikimas įrašant į asmens bylą, Drausmės pažeidimo pažyma, informuojas nepilnamečių reikalų inspektorius

3 drausmės pažeidimo pažymos

Direktorius, pavaduotojas

Nuobaudos už tyčinį mokyklos turto sugadinimą, svetimų daiktų pasisavinimą, vadovėlių ir grožinės literatūros knygos pametimą

Atpirkti tokį pat vadovėlį arba sumokėti dvigubą vadovėlio kainą; nupirkti tokią pačią knygą arba kito autoriaus knygą už tokią pačią pinigų sumą

Vadovėlio ar grožinės literatūros pametimas

Bibliotekos darbuotoja

Drausmės pažeidimo pažyma, žala atlyginama pagal Civilinio kodekso 6.275 ir 6.276 str.

Tyčia sugadinus mokyklos turtą

Pavaduotojas ūkio reikalams, soc. pedagogas

Drausmės pažeidimo pažyma, informuojama policija

Pasisavinus svetimą daiktą

Pavaduotojas, soc. pedagogas

 

VI. POVEIKIO PRIEMONIŲ TAIKYMAS NETINKAMAI BESIELGIANTIEMS MOKINIAMS

13. Šia tvarka siekiama padėti Mokyklos darbuotojams veiksmingai reaguoti į kraštutinius mokinių netinkamo elgesio atvejus bei iškilusią grėsmę, siekiant užtikrinti mokyklos bendruomenės narių ir (ar) kitų asmenų fizinį ir psichologinį saugumą.

14. Tvarka nustato galimas taikyti poveikio priemones netinkamai besielgiantiems mokiniams, taip pat pagrindines šių priemonių taikymo Mokykloje sąlygas.

15.Vartojamos sąvokos:

Draudžiami daiktai – bet kokie daiktai (reikmenys), gaminiai ar medžiagos, kurių apyvarta uždrausta arba ribojama Lietuvos Respublikos įstatymų ar kitų teisės aktų saugumo, sveikatos apsaugos ir kitais visuomenės poreikiais, taip pat  kiti Mokykloje draudžiami turėti daiktai (reikmenys), gaminiai ar medžiagos, kurių sąrašas nurodomas Mokyklos darbo tvarkos taisyklėse.

Netinkamas mokinio elgesys – mokinio elgesys, keliantis realų pavojų jo paties ir (ar)  kitų asmenų gyvybei, sveikatai, psichologiniam ar fiziniam saugumui arba turtui, taip pat pasikartojantis, tyčinis, agresyvus, įžūlus, griaunantis ugdymosi procesą, pažeidžiantis kitų asmenų garbę ir orumą bei psichologinį ir fizinį saugumą mokinio elgesys.

Poveikio priemonė – Mokyklos darbuotojo veiksmai, kuriais siekiama nutraukti ar sustabdyti netinkamą mokinio elgesį bei atkurti psichologiškai ir fiziškai saugią ir savitarpio pagarba grįstą ugdymosi aplinką.

Pagrįsti fiziniai veiksmai – su fiziniu kontaktu susiję Mokyklos darbuotojo veiksmai mokinio atžvilgiu, kurių  gali būti imamasi siekiant nutraukti mokinio elgesį, keliantį realų pavojų jo paties ir (ar) kitų asmenų gyvybei, sveikatai, psichologiniam ar fiziniam saugumui arba turtui, arba užkirsti jam kelią.
Ugdymosi vietos pakeitimas – laikinas mokinio atskyrimas nuo kitų mokinių, tęsiant mokinio ugdymąsi kitoje Mokyklos
patalpoje ( 104, 201 kabinetuose) arba teikiant mokiniui reikiamą švietimo pagalbą.

 

16. Pagrįsti fiziniai veiksmai

Mokyklos darbuotojas pagrįstus fizinius veiksmus mokinio atžvilgiu gali taikyti tik tais atvejais, kai siekiama:

16.1. apsaugoti mokinį nuo savęs ar kitų asmenų (su)žalojimo;

16.2. užkirsti kelią ir (ar) nutraukti smurtinį mokinio elgesį prieš kitus mokinius, Mokyklos darbuotojus ar kitus aplinkinius asmenis;

16.3. neleisti mokiniui palikti patalpos, jeigu jo pasišalinimas kelia grėsmę jo paties ar kitų asmenų saugumui;

16.4. nutraukti mokinių tarpusavio muštynes, jei mokinys(-iai) nereaguoja į žodinius Mokyklos darbuotojo paliepimus jas nutraukti;

16.5. nutraukti mokinio veiksmus, kuriais niokojamas turtas, ir (ar) apsaugoti turtą nuo galimo sunaikinimo ar sugadinimo arba sustabdyti netvarką;

16.6. atskirti mokinį, griaunantį bendrą klasės tvarką ar Mokyklos renginį, kai jis nepaiso pakartotinių reikalavimų ir raginimų laikytis elgesio taisyklių, išvedant jį iš patalpos (pavyzdžiui, klasės, salės, valgyklos ar pan.). Pamokos metu iš klasės pašalintas mokinys atlieka mokytojo paskirtas užduotis kitoje Mokyklos patalpoje (104, 201 kabinetuose), prižiūrimas Mokyklos direktoriaus paskirto darbuotojo ( Pagalbos specialisto), arba jam teikiama reikiama švietimo pagalba. Mokyklos renginio metu pašalintas mokinys turi būti prižiūrimas Mokyklos vadovo paskirto darbuotojo, kol teigiamai pasikeičia mokinio elgesys (pavyzdžiui, mokinys nusiramina, pasižada tinkamai elgtis ir pan.) arba kol mokinį pasiima jo tėvai (globėjai, rūpintojai) arba bent vienas iš jų, išskyrus atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių jie pasiimti mokinio negali arba organizuoti mokinio perdavimą tėvams (globėjams, rūpintojams) arba bent vienam iš jų nėra tikslinga.

17. Pagrįsti fiziniai veiksmai gali varijuoti nuo stovėjimo tarp mokinių gresiant potencialiam atviram jų konfliktui, stovėjimo prieš mokinį, siekiant užkirsti kelią pavojingam mokinio elgesiui (pavyzdžiui, siekiant atitverti kelią prie lango, jei mokinys grasina iššokti, ar pan.), vedimo paėmus už rankos, iki mokinio sulaikymo, fiziškai apribojant mokinio veiksmus. Mokinio sulaikymas gali būti naudojamas tik ekstremaliose situacijose (pavyzdžiui, kai siekiama nutraukti mokinių muštynes, jeigu nėra kitų galimybių jų išskirti nenaudojant fizinės intervencijos; kai siekiama nutraukti mokinio save žalojantį elgesį, jį apglėbiant ir laikant tol, kol mokinys nurims, ir pan.).

18. Fizinis kontaktas su mokiniu yra laikomas tinkamu tokiose situacijose:

18.1. mokinį(-ius) laikant už rankos(-ų), sudarant ratą, žaidžiant žaidimus;

18.2. mokinį vedant už rankos;

18.3. guodžiant mokinį;

18.4. pasveikinant mokinį;

18.5. padedant neįgaliam mokiniui;

18.6. mokant mokinį groti instrumentu, šokti;

18.7. rodant mokiniui, kaip atlikti fizinius pratimus;

18.8. rodant mokiniui, kaip tinkamai laikyti rašymo, piešimo, kitas ugdymosi procese naudojamas priemones;

18.9. teikiant pirmąją pagalbą.

19. Fiziniai veiksmai laikomi nepagrįstais, draudžiamais ir traktuojami kaip smurtas mokinio atžvilgiu tokiais atvejais, kai jie:

19.1. naudojami kaip bausmė;

19.2. naudojami norint pademonstruoti savo viršenybę;

19.3. naudojami siekiant sukelti vaikui skausmą;

19. 4. naudojama didesnė nei būtina fizinė jėga.

20. Pagrįstų fizinių veiksmų naudojimas neturi kelti grėsmės vaiko gyvybei ir sveikatai.

21. Mokyklos darbuotojas, taikydamas pagrįstus fizinius veiksmus, visada privalo  vadovautis minimalių būtinų fizinių veiksmų panaudojimo trumpiausiam būtinam laikotarpiui principu.

 

22. Poveikio priemonės:

 

Mokyklos darbuotojas, esant Tvarkoje nustatytoms sąlygoms ir siekdamas užtikrinti Mokyklos bendruomenės narių ir (ar) aplinkinių saugumą, gali taikyti šias poveikio priemones ar imtis šių veiksmų:

22.1. pakeisti mokinio, grubiai pažeidusio mokinio elgesio taisykles,  ugdymosi vietą.  

22.2. iškviesti įgaliotą atstovą (budintį vadovą ar Pagalbos specialistą);

22.3. organizuoti mokinio daiktų patikrinimą;

22.4. panaudoti pagrįstus fizinius veiksmus.

23. Taikant Tvarkoje numatytas poveikio priemones privalu atsižvelgti į mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius, jo sveikatos būklę, psichologinę savijautą ir kitas, poveikio priemonės parinkimui ir taikymui svarbias, aplinkybes.

24. Tvarkoje numatytos poveikio priemonės taikomos mokiniui tik tada, kai Mokykla yra išnaudojusi visas kitas galimas priemones ir švietimo pagalbos teikimo galimybes (žodinė pastaba, pokalbis su mokiniu, tėvų informavimas, Konfliktinių situacijų valdymo tvarkoje numatytos priemonės ir kt.) ir jos nedavė laukiamų rezultatų, išskyrus neatidėliotinus atvejus, kai vaiko elgesys daro žalą ar kelia realų pavojų jo paties ir (ar) kitų asmenų gyvybei, sveikatai, saugumui ar turtui. Kitais atvejais į mokinio padarytus Mokyklos tvarkos taisyklių, mokinio elgesio normų ir (ar) mokymo sutarties nuostatų pažeidimus reaguojama kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

25. Apie mokiniui pritaikytą poveikio priemonę turi būti nedelsiant informuojamas Mokyklos vadovas ar jo įgaliotas asmuo (budintis Mokyklos vadovas, Pagalbos  specialistas), mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) arba bent vienas iš jų, taip pat, esant būtinybei, savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyrius ir (ar) teritorinė policijos įstaiga.
26. Mokiniui pritaikytą poveikio priemonę ir Mokyklos darbuotojo veiksmus mokinio atžvilgiu privalu fiksuoti raštišku pranešimu Mokyklos direktoriui ir pagalbos specialistui.

27. Mokyklos darbuotojas, įtaręs, kad mokinys Mokykloje ar jos teritorijoje vartoja narkotines, psichotropines, kitas psichiką veikiančias medžiagas ar yra apsvaigęs nuo šių medžiagų, turi vadovautis Vaikų, vartojančių narkotines, psichotropines, kitas psichiką veikiančias medžiagas nustatymo organizavimo aprašu ir laikytis jame nurodytų veiksmų sekos.

 

28. Ugdymosi vietos pakeitimas

 

28.1. Ugdymosi vietos pakeitimas gali būti taikomas mokytojo sprendimu, kai mokinio elgesys akivaizdžiai griauna  mokinių ugdymosi procesą pamokos metu ir kaip tai yra numatyta mokyklos konfliktinių situacijų valdymo tvarkoje;

28.2. Pakeitus ugdymosi vietą, mokinys atlieka mokytojo paskirtas užduotis prižiūrimas kito Mokyklos direktoriaus paskirto darbuotojo (Pagalbos specialisto) arba mokiniui teikiama reikiama švietimo pagalba.

28.3.. Mokinio ugdymosi vieta gali būti pakeičiama ne ilgesnei kaip šį sprendimą priėmusio mokytojo pamokos trukmei. Esant būtinybei, šios priemonės taikymo trukmė gali būti pratęsiama Mokyklos direktoriaus ar jo įgalioto asmens (budinčio Mokyklos vadovo, Pagalbos specialisto) sprendimu, atsižvelgus į Mokyklos direktoriaus paskirto darbuotojo (prižiūrėjusio mokinį pakeitus jo ugdymosi vietą) arba švietimo pagalbos specialisto rekomendaciją, tačiau ne ilgiau kaip iki tos dienos pamokų pabaigos.

 

29. Mokyklos direktoriaus ar jo įgalioto asmens iškvietimas

 

29.1. Mokyklos darbuotojas gali išsikviesti Mokyklos direktorių ar jo įgaliotą asmenį (budintį Mokyklos vadovą, Pagalbos specialistą), kad padėtų  nutraukti netinkamą mokinio ar mokinių grupės elgesį;

29.2. Mokyklos direktorius ar jo įgaliotas asmuo (budintis Mokyklos vadovas, Pagalbos specialistas) tarpininkauja sprendžiant mokytojo ir mokinio ar mokinių grupės konfliktą, taip pat padeda mokytojui numatyti tolesnes mokinio(-ių) ugdymosi proceso organizavimo galimybes bei pagal kompetenciją inicijuoti ir (ar) spręsti švietimo pagalbos arba drausminių auklėjamojo poveikio priemonių taikymą mokiniui(-iams).

 

30. Mokinio daiktų patikrinimas

 

30.1. Jeigu Mokyklos darbuotojui kyla pagrįstų įtarimų, jog mokinys gali turėti draudžiamų daiktų, Mokyklos darbuotojas nedelsdamas apie tai informuoja Mokyklos direktorių arba jo įgaliotą asmenį (budintį Mokyklos vadovą, Pagalbos specialistą);

30.2. Mokyklos darbuotojas ir (ar) Mokyklos direktorius arba jo įgaliotas asmuo (budintis Mokyklos vadovas, Pagalbos specialistas ) turi teisę prašyti mokinio parodyti jo asmeninius daiktus. Mokinio daiktai negali būti tikrinami negavus jo sutikimo ir (ar) jam nedalyvaujant;

30.3. Jeigu mokinys sutinka parodyti savo asmeninius daiktus, parodymo metu turi dalyvauti mažiausiai du Mokyklos darbuotojai, vienas iš jų – Mokyklos direktorius arba jo įgaliotas asmuo (budintis Mokyklos vadovas, Pagalbos specialistas). Paaiškėjus, kad mokinys turi draudžiamų daiktų, apie tai nedelsiant informuojami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) arba bent vienas iš jų ir, esant būtinybei, teritorinė policijos įstaiga;

30.4. Jei mokinys nesutinka parodyti daiktų, apie įtarimus dėl draudžiamų daiktų turėjimo nedelsiant informuojami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) arba bent vienas iš jų ir jie kviečiami atvykti į Mokyklą. Jiems nesutikus atvykti ir (ar) neatvykus nustatytu laiku, taip pat esant būtinybei, apie įtarimus dėl draudžiamų daiktų turėjimo nedelsiant informuojama teritorinė policijos įstaiga;

30.5. Kol atvyks dėl mokinio daiktų patikrinimo iškviesti asmenys, mokinys turi būti prižiūrimas Mokyklos direktoriaus paskirto Mokyklos darbuotojo.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

31. Mokykla, taikydama poveikio priemones netinkamai besielgiantiems mokiniams, turi supažindinti mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus) arba bent vieną iš jų su Mokyklos dokumentais (jų pakeitimais), kuriuose numatytos poveikio priemonės netinkamai besielgiantiems mokiniams, jų taikymo sąlygos ir tvarka;

32. Mokyklos direktorius  skiria:

32.1. Mokyklos darbuotojus, prižiūrinčius mokinius 21.6, 27.2, 33.2, 34.1, 35.2 punktuose numatytais atvejais;

32.2. įgaliotą asmenį, pagal kompetenciją dalyvaujantį taikant poveikio priemones.

33. Visus skundus dėl poveikio priemonių mokiniui taikymo privalu nuodugniai ir operatyviai išnagrinėti teisės aktų ir Mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų nustatyta tvarka.

34. Apie nustatytus vaiko teisių pažeidimus Mokykla informuoja kompetentingas valstybės ir (ar) savivaldybės institucijas.

35. Su Taisyklėmis mokslo metų pradžioje mokinius supažindina klasės auklėtojas (mokiniai įpareigojami pasirašyti).

36. Taisyklės skelbiamos progimnazijos interneto tinklalapyje.

37. Tvarkos priežiūrą vykdo mokyklos Vaiko gerovės komisija.

 

 

 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------


 

Priedas Nr. 1

 

DRAUSMĖS PAŽEIDIMO PAŽYMA

 

ROKIŠKIO JUOZO TŪBELIO PROGIMNAZIJA

DRAUSMĖS PAŽEIDIMO PAŽYMA Nr. .......................Data ............................
Mokinys(ė) ….............................................................................................................
Klasė ..................... Klasės auklėtoja(-as) ..................................................................

Pamokos, pertraukos, renginio, išvykos metu (pabraukti):

. Triukšmavo;
· Vartojo necenzūrinius žodžius;
· Nereagavo į mokytojo pastabas;
· Nedirbo pamokos metu;
· Tyčiojosi iš klasės draugų, mokytojo;
· Mušėsi;
· Gadino mokymo priemones, mokyklos inventorių;
· Rūkė mokyklos patalpose, mokyklos teritorijoje ar prieigose;
· Gėrė alkoholinius gėrimus, vartojo psichotropines medžiagas,
buvo apsvaigęs nuo jų;
· Nevykdė budėtojų nurodymų;
· Lošė azartinius žaidimus, kortomis;
· Be pateisinamos priežasties praleido pamoką(-as);
· Kita (įrašyti)...............................................................................................................

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………...

......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

 

Mokytojo parašas.......................Vardas, pavardė .........................................................
Mokinio drausmės pažeidimo priežasčių aiškinimas.....................................................

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………


Mokinio parašas.................................Vardas, pavardė.................................................
Soc.pedagogė.................................................................................................................

 

Susipažinau:
Tėvai(globėjai, rūpintojai .................. .....................................
                                          (parašas)            (vardas, pavardė)

Priedas Nr. 2

 

Konfliktinių situacijų valdymo tvarka

 

1. Įvykus konfliktinei situacijai, kai mokinio elgesys akivaizdžiai griauna  mokinių ugdymosi procesą pamokos metu, mokytojas taiko drausminimo priemones:

1.1. sudrausmina;

1.2. įspėja;

1.3. persodina;

1.4. taiko kitas drausminimo priemones; 

2. Drausminimui nepadėjus:

2.1. jei mokytojas turi galimybę, telefonu iškviečia Pagalbos specialistą ar budintį vadovą;

2.2. mokytojas gali paprašyti klasės seniūno arba jo pavaduotojo pakviesti Pagalbos specialistą;

2.3. mokinys su visomis mokymosi priemonėmis vyksta tęsti ugdymosi proceso į tam priskirtą kabinetą (104 ar 201) o  mokytojas pasirūpina, kad mokinys turėtų darbo (jei mokinys neturi vadovėlio, pratybų, sąsiuvinio, mokytojas turi pasirūpinti papildoma mokomąja medžiaga, kuria naudodamasis mokinys galėtų išmokti pamokos temą);

2.4. Pagalbos specialistas įregistruoja mokinį į ,,Konfliktinių situacijų registracijos žurnalą“.

2.5. mokinys parašo paaiškinimą apie netinkamą elgesį pamokoje ir iki pamokos pabaigos atlieka mokytojo paskirtas užduotis;

2.6. mokytojas po pamokos atvyksta pas Pagalbos specialistą ir paskambina mokinio tėvams, informuodamas apie netinkamo elgesio apraiškas pamokoje, informaciją perduoda klasės auklėtojui.

3. Jei tas pats mokinys per pusmetį nusižengia pakartotinai:

3.1. vykdomos priemonės numatytos 2.1.- 2.6. punktuose;

3.2. soc. pedagogas kartu su auklėtoju organizuoja pokalbį su mokiniu. Į pokalbį kviečiami mokinio tėvai.

4. Jei tas pats mokinys per pusmetį nusižengia tris kartus:

4.1. vykdomos priemonės numatytos 2.1.- 2.6. punktuose;

4.2. klasės auklėtojas, suderinęs su socialiniu pedagogu, organizuoja Vaiko gerovės komisijos posėdį.

5. Jei tas pats mokinys per pusmetį nusižengia keturis kartus ir daugiau:

5.1. vykdomos priemonės numatytos 2.1.- 2.6. punktuose;

5.2. raštu kreipiamasi į Rokiškio miesto policijos komisariato Viešosios tvarkos skyrių.