MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ROKIŠKIO JUOZO TŪBELIO PROGIMNAZIJĄ

TVARKA

 

Mokiniai į progimnaziją priimami vadovaujantis patvirtintu Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. TS-10.183 „Mokinių priėmimo į Rokiškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas ir klasių komplektavimo tvarkos aprašas“, Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. TS-10.182 “Aptarnavimo teritorijų priskyrimo Rokiškio miesto ir rajono mokykloms, vykdančioms formaliojo švietimo programas”, nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymu nr. V-766.

Asmenys į progimnazijos bendrojo ugdymo klases priimami pagal mokyklai priskirtą aptarnavimo teritoriją. Į likusias laisvas vietas priimami mokiniai iš kitų Savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms priskirtų aptarnavimo teritorijų. Pirmumo teise priimami našlaičiai, specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai, taip pat vaikai, kurių broliai ir/ar seserys jau mokosi toje mokykloje.

         Į pirmą klasę priimami vaikai, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 7 metai. Jeigu pradinis ugdymas jiems ketinamas teikti vienais metais anksčiau, turi būti pedagoginėje-psichologinėje tarnyboje įvertintas vaiko brandumas.

              Mokiniai į progimnaziją priimami pateikus prašymą mokytis mokyklos direktoriaus vardu. Prašymai į pirmas klases priimami nuo sausio 2 d. iki kovo 15 d. Prašymai į penktas klases priimami nuo sausio 2 d. iki birželio 15 d., jei yra laisvų vietų iki rugsėjo 1 d. Prašymai į kitas klases priimami nuo sausio 2 d. iki rugsėjo 1 d.  Kartu su prašymu turi būti pateikti šie dokumentai:

·         asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

·         nustatytos formos vaiko sveikatos patikrinimo pažyma; (iki rugsėjo 15 d.)

·         mokymosi pasiekimus įteisinantis dokumentas (išskyrus priimamus į pirmą klasę vaikus);

·         pedagoginės-psichologinės tarnybos išduotą brandumo įvertinimą, jeigu į pirmą klasę mokytis priimamas vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais nesueina 7 metai.  (Vaiko brandumo mokytis pagal pradinio ugdymo programas įvertinimas atliekamas nuo einamųjų metų gegužės 1 d. iki rugpjūčio 31 d.)

        Prašymai dėl priėmimo į progimnaziją priimami:

1. Į pirmas klases  nuo pirmadienio iki penktadienio darbo valandomis nuo 8.00 val. iki 16.00 val. 300 kabinete.

2. Į 5-8 klases nuo pirmadienio iki penktadienio darbo valandomis nuo 8.00 val. iki 16.30 val. 108 kabinete.

3. Išimties atveju, negalint atvykti į mokyklą, prašymai pateikiami elektroniniu paštu tubeliog@yahoo.com

Prašymų blankų pavyzdžiai pateikiami progimnazijos internetinėje svetainėje.  http://www.tubelis.rokiskyje.lt